99

Eesti juhilubade kehtivusest välisriigis

Pärnu ettevõtja pani riigi kodanike heaks tööle
USA kiirteepatrulli politseinik uuris rahvusvahelist juhiluba, mille Eesti maanteeamet oli väljastanud. “Texases see ei kehti. Teil tuleb minna osariigi liiklusohutuse osakonda ja taotleda USA juhiluba,” teatas morni näoga naine.

PÄRIMISSEADUS

Vastu võetud 17. jaanuaril 2008. a
Jõustus 01. jaanuaril 2009.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12918090

Seaduse eelnõu 56 SE III
http://riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=95329&u=20081223184414

Hasartmänguseadus (jõustub 01. jaanuar 2009)

Vastu võetud 15. oktoobril 2008. a
Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13060644

Seaduse eelnõu 216 SE III
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=262129&u=20081111111336

Keda võib koondada?

Helve Toomla, ametiühingute jurist

Töölepingut saab lõpetada koondamisega üksnes siis, kui töö lõpeb töömahu vähenemise, tootmise või töö ümberkorraldamise, varem töötanud töötaja tööle ennistamise vms põhjuse tõttu. Mõnda töötajat ei saagi koondada. Oluline on just töö lõppemise asjaolu. Koondada võib töötajat näiteks ka siis, kui ühe inimese tööülesanded jagatakse teiste vahel.

http://rmp.ee/too/jurist/7536

EML : Uus Riigikohtu lahend maksuasjas - aegumise peatumine revisjoni ajaks

25. septembril avalikustas Riigikohus kohtuotsuse haldusasjas nr 3-3-1-43-08. Vaidlus puudutab maksukorralduse seaduse § 99 lõike 2 rakendamist.

Riigikohus selgitab, et MKS § 99 lg 2 teise lause eesmärk on kaitsta maksukohustuslast olukorras, kus revisjon kestab põhjendamatult kaua ning kogu revisjoni aja on maksu määramise aegumine peatunud.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=1955