44

Milliste põhimõtete alusel toimub ületunnitöö hüvitamine, kui ületunnitööd tehti riigipühal?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa.
.. Töötajale tuleb arvestada ühtede ja samade töötundide eest töötasu nii ületundide kui riigipühal töötatud tundide eest. Teisisõnu, meie näite puhul tuleb ületunnid, mida tehti riigipühal, tasustada samaaegselt kaks korda koefitsentidega vastavalt 1,5 ja seejärel 2. Teistsugust järeldust ülalmärgitud TLS sätetest pole võimalik teha. Jääb soovida, et kõik tööandjad seda mõistaksid ja praktikas sellega arvestaksid.

Maksuhalduri tagatisnõude regulatsioon kui esimene samm kütusevaldkonna reformimisel

010. aasta alguses teatas maksuhaldur selle aasta planeeritud kontrolli suundadest.1 Üldsust informeeriti, et kütusesektoris toimuvate suurte pettuste tõttu on see sektor maksuhalduri teravdatud tähelepanu all ning alates 2010. aastast on seadusandja näinud pettustevastases võitluses ühe meetmena ette tagatise määramise võimaluse.

Ületunnitöö tegemise kokkulepe

Ületunnitööd ja selle tasustamist reguleerib TLS § 44.
Ületunnitöö on töötamine üle kokku lepitud aja, milles tööandja ja töötaja on vajaduse tekkimisel igakordselt eraldi kokku leppinud. Ületunnitöö ei saa olla planeeritud. Tegemist on olukorraga, mis on erakorraline ja ajutine.

http://www.rmp.ee/toooigus/naidis/9594
(lugeda saavad rmp.ee registreerunud kasutajad)

Volikogu istungeid näeb edaspidi videopildi vahendusel

Tallinna linnavolikogu muutis oma töökorda selliselt, et tulevikus on huvilistel võimalik volikogu istungeid jälgida volikogu fuajeesse paigutatud ekraani vahendusel, mitte otse istungitesaalis.

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=170413

PÄRIMISSEADUS

Vastu võetud 17. jaanuaril 2008. a
Jõustus 01. jaanuaril 2009.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12918090

Seaduse eelnõu 56 SE III
http://riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=95329&u=20081223184414

Hasartmänguseadus (jõustub 01. jaanuar 2009)

Vastu võetud 15. oktoobril 2008. a
Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13060644

Seaduse eelnõu 216 SE III
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=262129&u=20081111111336

Kassaaparaat

Kas kassaaparaadi olemasolu on kaupluses kohustuslik või piisab käsitsi täidetavatest kviitungitest?

Kassaaparaadi olemasolu ja kasutamist nõuab vaid alkoholiseadus (§44) alkohoolse joogi müügil.
http://www.tka.riik.ee/?id=1832

Taxonomy upgrade extras: