VÕS

Kutsehaiguse hüvitis pärast koondamist

Küsimus: Ettevõtte endine töötaja, kelle tööleping lõpetati 18.09.2009 seoses koondamisega, esitas avalduse kutsehaiguse tagajärjel tervisekao kahju hüvitamiseks. Tal on olemas ka sotsiaalkindlustusameti otsus 50% töövõime kaotuse kohta alates 24.05.2010 kaheks aastaks. Missuguste õigusaktide järgi peab seda avaldust täitma ja kuidas arvutada keskmine kuusissetulek?
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=e03669d0-3885-4de4-a001-ca781...

Monopoolsed avalike teenuste pakkujad peavad teenust pakkuma kõigile

Suhtlemisel nn loomulike monopolidega (kommunaalteenuste osutajad, sideettevõtjad, pangad) satutakse olukorda, kus ollakse sundseisus.
...
Kirjeldatud olukorda on analüüsinud Riigikohus kaasuses, kus oli probleemiks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seonduv, samas on selles esitatud rida põhimõttelisi seisukohti, millega saab praktikas arvestada.
http://www.raamatupidaja.ee/blog/2010/08/03/Monopoolsed_avalike_teenuste...

Kuidas nõuet tagada?

Praktikas esineb aeg-ajalt olukordi, kus võlausaldajal on võlgniku vastu nõue, mis on õiguslikult selge ja isegi kohtuotsusega tunnustatud, kuid reaalselt ei ole selle rahuldamine ikkagi võimalik.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=75129a24-8fb4-46...

Mikk Seger peab hukkunute omastele maksma 600 000 krooni valuraha

Pärnu maakohus mõistis täna kolme noormehe surmaga liiklusõnnetuse põhjustanud Mikk Segerilt hukkunute vanematele moraalse kahju hüvitisena kokku 600 000 krooni.
http://uudised.err.ee/index.php?06210229

Kas ajalehepoisi või -tüdru kuna töötamine on 9–11- aastastele lastele lubatud?

Töölepinguseaduse kohaselt võib töölepingu sõlmida 7–14-aastase alaealisega, kui selleks on taotletud tööinspektori nõusolek ja ka lapse seaduslik esindaja on oma nõusoleku või siis tagantjärele heakskiidu andnud.
...Väikeste ajalehemüüjate puhul ongi üldjuhul tegemist tehinguga, kus võlaõiguslikust lepinguvabaduse põhimõttest juhindudes on pooled valinud teistsuguse lepingulise suhte. Sel juhul ei ole sõlmitud töölepingut, vaid suuline või kirjalik leping.
http://www.tartupostimees.ee/?id=289222

Millal ei ole nõuete tasaarvestamine lubatud?

Kui varasemalt on Advokaadibüroo Aivar Pilv advokaadid kirjutanud tasaarvestusest üldiselt ning nõuete tasaarvestamisest enne ja pärast võlgniku pankroti väljakuulutamist, siis käesolevas artiklis käsitletakse küsimust, millal ei ole nõuete tasaarvestamine lubatud. Täpsemalt peatutakse alljärgnevalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 200 lg-st 4 tuleneval nõuete tasaarvestuse piirangul, selgitatakse selle sätte olemust ja tõlgendamisvõimalusi.

Prokuratuur hoiatab kaubavedude tellijaid petiste eest

Prokuratuur ja politsei hoiatavad kõiki kaubavedude tellijaid petiste eest, kes enamasti reklaamivad ennast internetis transporditeenuse osutajatena, kuid ei toimeta kaupa ettenähtud kohta.
http://www.epl.ee/artikkel/580244

Eesti e-poodidest ostes peab varsti kogu kauba eest korraga maksma

Kui praegu saab Eestis tegutsevast internetikauplusest näiteks lapsevankrit tellides maksta poole summast kauba tellimisel ja teise poole kauba kättesaamisel, siis juba aasta lõpus peab justiitsministeeriumi plaani koha selt kogu raha enne kauba saamist kaupmehele ära maks ma.
http://www.epl.ee/artikkel/580148

Tööleping: lepingueelsed läbirääkimised

Töölepingu sõlmimisele kohaldatakse võlaõigusseaduses lepingu sõlmimise kohta sätestatut (TLS § 4 lg 1).
Võlaõigusseaduse kohaselt sõlmitakse leping pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega. Tööõiguse jaoks tunduvad need võlaõiguslikud terminid võõrad. Tegelikult on “pakkumus” ettepanek sõlmida leping ja “nõustumus” nõusolek lepingu sõlmimiseks. Sellisel moel toimus töölepingu sõlmimine ka varemkehtinud seaduse alusel.

Äriruumi üürniku isetegevus paneb üürisuhte proovile

Üürnik võib üüripinnal teha muudatusi ja parendusi. Kui üürilepingu tingimustes ei ole kokku lepitud, võivad üürisuhte pooli lepingu lõppemise või rikkumise puhul tabada ebameeldivad üllatused.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/07/09/Ariruumi_uurniku_isetegev...