VÕS

Riigikohus: Parkimise võimaldamine ei pruugi tähendada parkimislepingu sõlmimist

Riigikohtu tsiviilkolleegium märkis oma tänases otsuses, et parkimise võimaldamine ei tähenda iseenesest, et parkla omanik ja parkija on sõlminud lepingu.
http://www.riigikohus.ee/?id=1162

Tööde vastuvõtmisega viivitamine on mäng tulega

Töö valmimist tuleb eristada töö vastuvõtmisest

Turunduslahendusi tellides pea meeles autoriõigust

Ettevõtte turunduskontseptsiooni loomisel reklaamispetsialiste, disainereid ja muid lepingupartnereid kasutades on oluline meeles pidada, et loodavad lahendused on enamasti teosed autoriõiguse seaduse tähenduses ning teose autoril tekib vastavatele teostele autoriõigus.
Kodulehe ja kliendilehtede kujunduste, reklaamlausete, reklaamlehtede ja muude visuaalsete lahenduste puhul on tellija jaoks seega oluline õigeaegselt ja piisavalt reguleerida autoriõigustega seonduvat, muuhulgas millises mahus võib tellija loodud teoseid kasutada ja mis ulatuses säilib autoril kontroll oma loomingu üle.

Millal võib käendusleping tühiseks osutuda?

Käendus on isikliku tagatise põhiliik, mis annab võlausaldajale põhivõlgniku vara kõrval võimaluse rahuldada oma nõue võlgnikupoolse mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral tagatise andja arvel. Seega vastutab tagatise andja ehk käendaja kohustuse täitmise eest kogu oma varaga.
http://www.raamatupidaja.ee/blog/2010/10/04/Kaenduslepingu_voimalikust_t...

Kas saldokinnitusest piisab võla tunnistamiseks?

Küsimuses, kas väidetaval võlausaldajal on väidetava võlgniku suhtes nõuet, on osapooled vaidlustes loomulikult erineval arvamusel. Sageli ei ole menetlusosaliselt peale saldokinnituse muid tõendeid esitada. Saldokinnituse tõenduslik jõud ning olemus kohtumenetluses erineb olenevalt, kas saldokinnitusele tugineb võlausaldaja või võlgnik.
http://www.abtamme.ee/blog/kas-saldokinnitusest-piisab-vola-tunnistamise...

Kiirabijälitajad tulekul

Ilmselt on paljud meist kuulnud väljendit ambulance chaser, mis eesti keelde tõlgituna tähendab kiirabijälitajat. Tegemist ei ole inimesega, kellel on poisilik huvi sireenide ja kiiruse vastu, vaid karistuslike kahjuhüvitiste magusaid vilju maitsva juristiga.
http://www.epl.ee/artikkel/583974

Omaabi versus omavoli

Omaabi ja omavoli vaheline piir on õhuke. Omaabi seadustamise võimalusega on seadusandja soovinud luua isikutele võimalust kaitsta end ise nende vara vastu suunatud ründe ajal, ootamata ära sealjuures võimalikku pikaajalist (ning pahatihti tagantjärele ka ebatulemuslikku) kohtumenetlust.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=41c58513-b3ec-4d...

Käendus ja pankrot

On tavapärane, et äriühingu kohustusi tagab võlausaldaja ees käendaja, kelleks on sageli äriühingu juhatuse liige. Käenduslepingu sõlmimine annab võlausaldajale suurema kindluse, et kui põhivõlgnik kohustusi ei täida, siis on võlausaldajal võimalik nõuda samade kohustuste täitmist käendajalt.
Kas põhivõlgniku pankrotimenetlus mõjutab käendaja vastu esitatava nõude aegumist ehk annab võlausaldajale rohkem aega?

Aak: standardne ehitusleping ennetaks probleeme

NCC Ehituse juhatuse esimees Toomas Aak on kindel, et kui Eestis võetaks kasutusele standardne ehitusleping, saaks paljusid vaidlusi vältida.
...Soomlastel on selliseks standardseks lepinguks YSE (Yleiset Sopimusehdot) ja YSE baasil sõlmivad lepinguid nii avalik kui erasektor. "Ka Eestis oma analoog: ETÜT (ehituse töövõtu üldised tingimused), mida kahjuks kasutada ei taheta," nentis Aak.
http://www.ehitusuudised.ee/Default.aspx?ArticleID=bf32de31-71e5-4b97-8c...

Leppetrahv ja viivised: erinevused ja eelised

Majanduskriis ja sellest tingitud õiguskaitsevahendite laiaulatuslik kasutamine lepingupoolte poolt näitas taaskord, kui oluline on lepingu täpne ja korrektne sõnastus. Ka täna ei pöörata lepingute koostamisel tihtipeale tähelepanu kohustuste täitmise tagamiseks sätestavate abinõude konkreetsele sõnastusele.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=14b54b5d-f65e-42...