VÕS

Kaubamärgi kasutusse andmine nõuab korralikku litsentsilepingut

Igapäevases majandustegevuses on tavaline oma kaubamärgi teise isiku kasutusse andmine. Näiteks lubavad tootjad oma kaubamärgi kasutust turustusettevõtjatel, kes tegelevad kaubamärgiomaniku valmistatud kauba või teenuse müügiga. Turustustegevuse edukaks läbiviimiseks annab kaubamärgiomanik neile õiguse oma kaubamärki kasutada reklaamimaterjalidel, turunduskampaaniates, veebilehtedel ja müügikohtades.

Müüja vastutab toote puuduste eest ka pärast garantii lõppemist

Sageli samastatakse toote garantii ja seaduse alusel tekkinud müüja vastutust toote puuduste eest. Nii müüja kui ka ostja eeldavad, et müüja on kohustatud teatud perioodiks garantii andma ja pärast garantiiperioodi ta toote puuduste eest enam ei vastuta. Selline seisukoht on ekslik.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=975e1cf7-d475-44...

Üüritingimuste muutmise võimalikkusest

Kuigi võlaõiguse üldiseks põhimõtteks on, et sõlmitud lepinguid tuleb täita, teeb seadus siin eriliste juhtumite puhul ka erandeid. Nii on võlaõigusseaduse (VÕS) § 97 kohaselt võimalik ühe poole algatusel lepingut muuta. Aktuaalseks on VÕSi § 97 muutunud paaril viimasel aastal, kui majanduslanguse tingimustes on ühele lepingupoolele tundunud, et sõlmitud leping on liialt koormav. Eriti teravalt on selline ühepoolse muutmise vajadus esile kerkinud üürilepingutes, kus üürnike soov on üüri vähendada äritegevuse raskuste tõttu.

Riigikohus: ajaleht vastutab avaldatud valeinfo liikumise eest internetis

Pankrotihaldur Rein Kallaste saavutas täna riigikohtus võidu Eesti Päevalehe (EPL) üle, kes 2008. aasta jaanuaris ilmunud artiklis nimetas meest alusetult KGB ekstöötajaks. Riigikohus märkis, et valeinfot avaldanud ajaleht peab vastutama valeteabe liikumise eest internetis ka pärast seda, kui väljaanne on eksitava info oma veebilehelt eemaldanud.
http://www.postimees.ee/?id=354720

Kohtulahend http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-127-10

Alltöövõtja vastutab viivitusega tekitatud kahju eest

Ehituses on tavapärane praktika, et peatöövõtja kasutab objekti valmimiseks erinevaid alltöövõtjaid, sõlmides nendega alltöövõtulepingud, milles on muuhulgas kokku lepitud vastavate tööde teostamise tähtajad. Tihtipeale juhtub praktikas ka seda, et üks või mitu alltöövõtjat viivitavad oma tööde teostamisega ning see tingib omakorda peatöövõtja poolt tellija ees viivitusse sattumise.
http://www.ehitusuudised.ee/article/2010/12/1/alltoovotja-vastutab-viivi...

Töövõtulepingu lõpetamine tellija poolt - mis saab töövõtja tasust?

Olenemata majanduse või tähtede hetkeseisust tuleb töövõtulepingute puhul tihti ette rikkumisi, ebakõlasid või lihtsalt äriplaanide muudatusi, mis tingivad lepingu ennetähtaegse lõpetamise tellija poolt.
Töövõtusuhetes on oluline teha vahet tellija poolt lepingu korralisel ülesütlemisel ja lepingust taganemisel töövõtja rikkumise tõttu, kuna kasutatavast vahendist sõltub muuhulgas see, kas töövõtjal on õigus nõuda tellijalt tasu juba tehtud töö või veel tegemata töö eest.

Masu mõju lepingutele

Lepinguõiguse püha tõe kohaselt on sõlmitud lepingud lepingupooltele täitmiseks kohustuslikud ja lepingutingimusi saab muuta vaid poolte vastastikusel üksmeelsel kokkuleppel. Viimsel ajal on praktikas aga teravaid vaidlusi tekitanud võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 97 ette nähtud erandlik „pääsetee“ lepingupoolele, kelle jaoks lepingu täitmine on võrreldes lepingu sõlmimise ajaga äärmiselt koormavaks muutunud.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/11/04/Masu_moju_lepingutele

Spämmijast seaduskuulekaks otseturustajaks – on see võimalik?

Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius advokaat Ave Piik kirjutab sellest, kuidas teha e-postiturundust seadusega kooskõlas. Informatsioon, mida iga turundaja peaks kindlasti teadma.
http://www.okia.ee/blog/2010/10/spammijast-seaduskuulekaks-otseturustaja...

Ma ju saatsin kirja – mis tähendab, et ta pole seda kätte saanud?

Kuidas toimub lepingu ülesütlemine? Väga lihtsalt – saadad teisele poolele avalduse, et ütled lepingu üles alates kuupäevast X ja sellega ongi leping lõppenud (muidugi tingimusel, et ülesütlemine oli lubatud). Sellist avaldust või teadet nimetatakse juristide keeles tahteavalduseks.
http://torv.ee/?p=893

Ehitamise lõppemise päev tuleb lepingus fikseerida

Hedman Partners Advokaadibüroo advokaat Liisa Linna kirjutab, et kui ehitamise lõppemise päeva kokku ei lepita, võib garantiiperiood ostja jaoks tunduvalt lüheneda.
http://www.ehitusuudised.ee/default.aspx?publicationid=c1f0659f-79e3-451...