VÕS

Tüüptingimuste regulatsioon kehtib ka töölepingutele

Hiljutises otsuses käsitles Riigikohus töölepingu ning tüüptingimuste regulatsiooniga seonduvaid küsimusi ning sedastas, et töötaja jaoks töölepingu seaduses ettenähtust halvemad töölepingu tingimused on kehtetud ning kohaldatakse seaduses sätestatut.
...
Kolleegium leiab, et tarbijaks võlaõigusseaduse § 42 lg 3 mõttes tuleb pidada ka töötajat. Niisiis on tööleping võlaõigusseaduse mõttes tarbijaleping.

Julianus Inkasso avas oma võlaregistri

Tähtsaima muudatusena avame oma võlaregistri kõigile huvilistele. Igaüks kellel on huvi, saab tasuta teha päringu Julianuse võlaregistrisse.
Avaldame nõudeid, mis vastavad järgmistele tingimustele:
- meie Klient ehk võlausaldaja on andnud selleks nõusoleku
- nõue on aktiivne ehk inkassomenetlus on pooleli ja ei ole sõlmitud maksegraafikut.
Meie eesmärk ei ole võistelda tasulise Krediidiinfoga vaid toetada meie põhitegevust – oma klientide raha võimalikult kiiret ja efektiivset kättesaamist võlgnikelt.

Üürileandja õigusest üürilepingu ülesütlemiseks ilma tungiva omavajaduseta

Elu-või äriruumi üürilepingu ülesütlemisel tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, millisel eesmärgil oli sõlmitud üürileping enne üüripinna võõrandamist ning kas sellega kaasneb eesmärk anda üüripinda allkasutusse (-üürile) tulu teenimise eesmärgil.
http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/5/23/uurileandja_oigusest_uurilepi...

Võla sissenõudmiskulude tasumise üle enam vaielda ei saa

Võlaõigusseaduses muutus äsja üks võlausaldajate ja võlgnike jaoks väga oluline säte. Nimelt võib laenuandja alates aprillist nõuda võlgnikult viivitusest põhjustatud mõistlike võla sissenõudmiskulude hüvitamist.
Seda olenemata sellest, kas võlgnikul tuleb lisaks maksetega hilinemise tõttu tasuda ka viiviseid või mitte. Siiani ei olnud see küsimus seadusega selgelt lahendatud.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/5/4/vola_sissenoudmiskulude_tas...

Ministeerium: üüritulult saab kulusid maha arvata

Rahandusministeeriumi kinnitusel on ka praegu võimalik üüritulult enne maksustamist kulusid maha arvata, kui registreerida end FIEks. Seadusemuudatus, mida omanike keskliit soovib, pole ministeeriumi arvates parem lahendus.
http://www.e24.ee/?id=425638

Käendajate vastutus võlakaitse seaduse valguses

Kuigi värskelt jõustunud võlakaitse seaduse loomislugu ja ka sisu on ajakirjanduses võrdlemisi palju kajastatud, soovitame nimetatud aktile pöörata tähelepanu ka inimestel, kes arvavad, et neid see seadus ei puuduta.

Kas kinnisvaraturu kõikumine võimaldab taganeda ebasoodsaks muutunud müügilepingust?

Vastavalt Riigikohtu seisukohale lähtuvad pooled müügilepingu sõlmimisel ühisest arusaamast, et müüdava asja väärtus stabiilses majanduskeskkonnas oluliselt ei muutu. Kinnisasja väärtuse oluline muutumine võib anda aluse lepingulise suhte ümberkujundamiseks. Arvestada tuleb siiski asjaoluga, kas vastav väärtuse muutumine oli kahjustatud lepingupoolele ettenähtav ja kas ta ei kanna asjaolude muutumise riisikot.
http://www.lmh.ee/2011/04/myygilepingust-taganemine/

Nõude loovutamine ja võla ülekandmine ning seonduvad käibemaksuaspektid

2010. aasta suvel tegi Riigikohus otsuse asjas nr 3-3-1-47-10 , mis ei pälvinud erilist tähelepanu meedias, kuid tõi kaasa siiski teatud ärevuse erinevatel viisidel võlgade ülesostmise või inkassoga tegelevate ettevõtjate ärksamate raamatupidajate hulgas.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=de3126db-315b-419b-ac77-21f15...

Kuidas tagada oma nõuet kroonilise võlgniku vastu?

Võlgniku vastu nõuete esitamisel on võlausaldajal otstarbekas mõelda ka nõude hilisema täitmise võimalustele ja sellele, kuidas kõige efektiivsemalt tagada kohtumenetluse ajal või isegi enne selle alustamist võimaliku soodsa kohtulahendi täitmine.
http://www.alvinab.ee/1658-aripaeva-blogis-ilmus-artikkel-kuidas-tagada-...

Ettemaksu küsimine ja vastutuse üleminek kauba toimetamisel tarbijale

Mõne nädala pärast, 05.04.2011. a jõustuvad võlaõigusseaduse järjekordsed muudatused, mille peamine sisu ja eesmärk on võlaõigusseaduse tarbijalepingute regulatsiooni täpsem ja parem kooskõlla viimine Euroopa Liidu direktiividega. Käesolevaga anname lühikese ülevaate kahest 05.04.2011. a jõustuvast muudatusest võlaõigusseaduse müügilepingut reguleerivates sätetes, mis puudutavad laiemat ettevõtjate ringi ning toovad kaasa võimaluse ja ehk ka vajaduse müügitingimuste korrigeerimiseks.
http://www.lmh.ee/2011/03/ettemaks/