VÕS

M&A tehingu eripärad finantsstressis ettevõtetele

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Hannes Küün jätkavad ühinemiste ja omandamiste teemal ning räägivad seekordses videoloengus M&A tehingute eripäradest finantsstressis ettevõtetele.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=50c9297a-3ce8-49...

Euroopa ühtne müügiõigus toob Eesti tarbijale suurema valiku ja ettevõtjatele ekspordivõimalused

Euroopa Liidu justiitsministrid arutavad täna justiits- ja siseküsimuste nõukogul Luksemburgis ühise EL müügiõiguse loomist, mis suurendaks Eesti tarbijate valikuvõimalusi soodsaimate ostude sooritamiseks.
http://www.just.ee/55715

Kas tasaarvestamiseks peab olema vastaspoole nõusolek?

Tasaarvestus on ettevõtluses üsna levinud ja mugav viis nõude rahuldamiseks olukorras, kus ise vastaspoolele midagi võlgu ollakse. Tasaarvestamine on aga juba pikka aega praktikas kaasa toonud arusaamatusi raamatupidamise korraldamise osas – nimelt, kas tasaarvestamise kajastamiseks bilansis on vajalik kliendiga sõlmida selle kohta eraldi leping või piisab ühepoolsest tahteavaldusest?
http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/10/14/kas_tasaarvestamiseks_peab_o...

Töövõtuleping: taganemine vs ülesütlemine

Seoses ehitus- ja muude töövõtulepingutega tekib ettevõtjal tihti küsimus, kas lepingu lõpetamiseks tuleks see üles öelda või saab sellest ka taganeda ning mis neil kahel üldse vahet on.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=A3CA0D85-E042-45...

Ettevaatust varade võõrandamisel ja lepingute üleandmisel.

Teatud varade või üksiku lepingu ülevõtmisel ei ole omandajal tavaliselt huvi üle võtta müüja muid kohustusi, mis ei tulene ülevõetavast varast või lepingust. Sellist tehingut ei seostata enamasti ettevõtte omandamisega ega sellega kaasnevate tagajärgedega. Asjaolu, et tehingu pooled ei sõlmi lepingut pealkirjaga „ettevõtte müügileping“ või et tehingu esemeks ei ole terve ettevõte, ei tähenda siiski, et seaduse mõistes ei ole tegu ettevõtte võõrandamisega ning võõrandaja kohustused jäävad maha müüjale.

Täitmisest keeldumise õigus

Käesolev artikkel käsitleb olulist võlaõiguslikku õiguskaitsevahendit, milleks on täitmisest keeldumise õigus. Tegemist on algselt hea usu põhimõttest tuletatud printsiibiga, mis on tänaseks kaasatud moodsasse lepinguõigusesse õiguskaitsevahendina. Täitmisest keeldumise õigus annab kahjustatud lepingupoolele võimaluse keelduda enda kohustuse täitmisest olukorras, kus teine pool enda kohustusi ei täida. Olemuslikult on see täitmist ajutiselt edasilükkav õiguskaitsevahend.

Tarbijat kaitsev tüüptingimuste regulatsioon kohaldub ka töölepingutele

Kuigi töölepingu tingimused, mis seavad töötaja võrreldes tööandjaga ebaproportsionaalselt ja ebamõistlikult halvemasse olukorda või rikuvad kohustuste tasakaalu oluliselt töötaja kahjuks, on praktikas läbivalt probleeme tekitanud, on märgata, et see probleem on ajas kasvav.
..Esiteks rõhutas Riigikohus, et ka töölepingutele kohaldub võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) üldosa 2. peatüki 2. jaos sätestatud tüüptingimuste regulatsioon.

Kasulik abimees - õiguslik audit

Soovid investeerida äriühingusse, ettevõttesse või kinnisvarasse. Kuidas saada täpsem ettekujutus selle kohta, millesse sa oma raha tegelikult paigutad? Oled üles ehitanud oma äri, nüüd aga oled huvitatud uue investori kaasamisest või firma müümisest. Kas sa tead täpselt, mida sa müüd? Sellistele küsimustele peaks muuhulgas aitama vastuseid leida õiguslik audit. Mida tähendab õiguslik audit ja kuidas seda läbi viiakse?
http://borenius.ee/2011/09/oiguslik-audit/

IT-lahenduste ostmisel jälgi autoriõiguste kuuluvust

Sõltumata sellest, kas soovite eritellimusel just teie jaoks välja töötatud toodet või standardlahendust, tasub tähelepanu pöörata õigustele, mis teil lepingu alusel ostetavale tootele tekivad. Erinevalt näiteks auto ostmisest ei kaasne tarkvaralahenduse puhul toote üleandmisega automaatselt tootega seonduvate õiguste üleandmist. Seega kuigi olete toote eest tasunud ja see on teile ka lepingu kohaselt üle antud ning installeeritud, ei pruugi te olla omandanud toote edasiseks enda soovide ja vajaduste kohaseks kasutamiseks vajalikke õigusi.

Tsiviilkolleegium selgitas krediidilepingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu

Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles esmakordselt TsÜS § 86 lg 2 ja 3 kohaldamist. Nimetatud säte reguleerib tehingu tühisust heade kommete vastasuse tõttu „liigkasuvõtmise“ tunnustel.