TLS

RMK näide: boonus tuleb välja maksta ka koondatutele

2008. aasta juunis alanud vaidlus käis selle üle, kas RMK peab kogu 2007. aasta tööd teinud, kuid järgmise aasta alguses, enne aastaboonuste väljamaksmist koondatud raamatupidajatele ja asjaajajatele eraldi tulemustasu maksma.

http://www.epl.ee/artikkel/492854

Mida teha, kui töötajale ei saa enam kokkulepitud ulatuses töötasu maksta?

Valitsevas majanduskriisis, kus ettevõtete käibe maht ning sellest saadav tulu on märgatavalt vähenenud, on paljud tööandjad pidanud võtma kasutusele erinevaid meetmeid oma elujõulisuse tagamiseks.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=d9d18d25-0340-4f92-9a5d-20a2b...

Töötaja vastutus töölepingu rikkumisel - mis on muutunud?

Kui töötaja rikub töölepingut ja talle kohaldub võlaõigusseadus töölepinguseadusest tulenevate piirangute ja erisustega, võimaldab see tööandjal käituda varasemaga võrreldes oluliselt paindlikumalt, hinnates iga rikkumist individuaalselt.
Tööandja jaoks on positiivne see, et enam ei ole maksimaalselt sissenõutuv summa piiratud töötaja ühe kuu palgaga.

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&co...

Töövaidlus: kas pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni?

Viimasel ajal on ulatuslikult tõusnud töövaidluste raames töövaidluskomisjoni ja kohtusse pöördujate arv. Peamised vaidlused seisnevad töölepingu ebaseaduslikus lõpetamises ja töötasu maksmisega viivitamises.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=38e17d94-c17a-4961-8972-5cf2b...

Kuidas saab tööandja end kaitsta Facebooki eest?

Käesoleva kande ajendiks on uurimused, mille kohaselt 30-40% tööaja internetikasutusest on seotud töötaja eraeluga ning 2/3 online-poodlemist toimub tööajal.

http://www.ap3.ee/blog/2010/02/17/Kuidas_saab_tooandja_end_kaitsta_Faceb...

Leping pole formaalne paber (renditööst)

Ettevõtetes tuntakse aeg-ajalt vajadust mõne töötaja lühiajalise asendaja järele või vajatakse ühekordse projekti jaoks abikäsi. Siis pöördutakse sobiliku renditöötaja leidmiseks renditööjõu vahendaja poole. Aga kuidas saab olla kindel, et oma ettevõttesse võõra inimese laskmine ei lõpe krahhiga, et loodetud abi ei jää hoopis saamata.

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&co...

Puhkus: tasu väljatöötamata puhkuse eest võib töötajalt sisse nõuda

Paljudel tööandjatel on tekitanud küsimusi töötajale kogu puhkuse andmine kalendriaasta kestel, kui see puhkus teenitakse kogumahus välja alles kalendriaasta lõpuks.

http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=c9897ee1-62f1-44...

Kaitse oma ärisaladust

Kahjuks peab nentima, et juhtumeid, kus endine tippjuht või juhatuse liige asub konkureerima senise tööandjaga, esineb päris tihti. Konkureerimine iseenesest ei ole keelatud, aga pahatihti kasutatakse selle käigus ära ärisaladust. Eriti tuleb ebaausat konkureerimist ette olukorras, kus koostöö juhtkonnaga või omanikega ei suju või siis omanikud on igapäevasest tegevusest kaugel ja juhil tekkib soov oma töö viljad täielikult endale saada.

Läheneme töölepingu ülesütlemisele loovalt

Uus TLS on andnud tööandjale enneolematu võimaluse läheneda ülesütlemisele loovalt - kui varasemas TLS-s olid ammendavalt loetletud kõik lepingu lõpetamise alused, siis uues see päris nii ei ole.
Hoolimata sellest, et uue TLS § 88 lg-s 1 on kaheksas punktis ülesütlemise alused loetletud, omab see nimekiri hoopis uut tähendust. Tegemist on näidete nimekirjaga.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=e661d189-e6e9-4a76-9a2c-ed6e6...

Jurist: e-kirjade lugemisest peab töötajat teavitama

Eile Tallinnas peetud andmekaitse inspektsiooni konverentsil märkis jurist Heli Raidve, et inimest võiks juba tööle asudes informeerida, kui tööandja vajadusel tema e-kirju peaks lugema.

http://www.tarbija24.ee/?id=217393