TLS

Tööinspektsiooni teabepäevad teemal "Töö- ja puhkeaeg"

2010. aastal on Tööinspektsioonil plaanis läbi viia 12 töösuhetealast teabepäeva maikuus (teemal "Töö- ja puhkeaeg") ning 12 tööohutuse teemalist teabepäeva sügisel (kemikaalide ohutus). Täpsemat infot jälgi Tööinspektsiooni kodulehel!

http://www.ti.ee/index.php?page=1103&

Heli Raidve ja Mari Raski sulest ilmus "Töölepingu seadus praktikas".

Äripäeva Raamatuklubi kirjastas hea ja vajaliku raamatu nii tööandjale kui töötajale - Heli Raidve ja Mari Raski sulest ilmus "Töölepingu seadus praktikas".

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=a712e686-30ec-4375-bbfd-e3806...

1. aprillist väiksed täiendused töölepingu seaduses

Alates 1. aprillist täienesid töölepingu seaduse paragrahvid 18, 59, 60 ja 93, mis annavad õiguse töötajal esitada tööandjale lisaks arsti väljastatud tõendile ka ämmaemanda väljastatud dokumente.
Allpool kommenteerime tööandjate levinumaid küsimusi.

http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=e1625ec0-46e3-4300-a69...

Palju töövaidlusi ja lühikesed menetlustähtajad

Veebruari lõpus pälvis EML tähelepanu õiguskantsleri soovitus Tööinspektsioonile õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks. Või õigemini isegi mitte niivõrd soovitus ise, kuivõrd sellest tehtud järeldused.
..
Tegelikult tuleks EML arvates pöörata tähelepanu veel ühele aspektile, nimelt õigusselgusele kõige laiemas tähenduses.

http://www.raamatupidaja.ee/article/2010/04/06/Palju_toovaidlusi_ja_luhi...

Jurist selgitab: osaline tööaeg

Olen vormistatud tööle osalise tööajaga. Läinud aasta lõpust on tööaeg neli tundi päevas. Hommikul pean asutuse kliendile avama, siis võin koju minna, kuid pean olema kogu aeg valmis ja tulema välja dispetšeri esimese väljakutse peale. Õhtul sulgen uksed ja teen oma töö seal lõpuni. Kas nii võib, et töötajat hoitakse kogu aeg valvel, kuid tasu saab ta nende reaalse nelja töötunni eest, kui tuleb kohapeal olla?

http://www.epl.ee/artikkel/494693

ÄP Käsiraamatute foorum: puhkuse ajakava

Küsimus: Millisele TLSi punktile tugineb nõue (kui on selline nõue), et ka varasematest perioodidest tekkinud kasutamata puhkuseosa tuleb kajastada kalendriaasta põhipuhkuse ajakavas? Paljud töötajad just soovivad jätta endale puhkusepäevi reservi.

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=8ebf597b-5800-44db-abf8-14f59...

Millisedi trahve me kokku lepime?

Töölepingu seaduses (TLS) on mitmes kohas nimetatud võimalikku leppetrahvi kokkulepet. Sellest on juttu saladuse hoidmise kohustuse (§ 22), konkurentsipiirangu (§ 26) ning tööle asumisest keeldumise või töölt omavolilise lahkumise juures (§ 77). TLS seletuskirjas on selgitatud, et erinevalt teistest lepingulistest suhetest, töösuhetes leppetrahve muude rikkumiste puhuks ei tohi kokku leppida, st need on ainukesed võimalikud juhud.

http://www.rmp.ee/blogid/Expert2Expert/9552

ÄP Käsiraamatute foorum: puhkuse aegumisest

Küsimus: Veidi segaseks jäänud puhkuse aegumise peatumine. TLS § 68 lg (6) ütleb järgmist: Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Aegumine peatub ajaks, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses. Kuidas peatumist arvestatakse?

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=01400f81-1b3c-4111-940e-0b33e...

Tööleping ja autoriõigus

•• Kas tööandjal on tõesti õigus panna töölepingusse sisse selline punkt: „Kõik töötaja poolt tema tööülesannete täitmisega seotud ja lepingu kehtivuse ajal loodud intellektuaalomandid kuuluvad tööandjale. Töötaja loovutab käesolevaga lepingujärgsete ülesannete täitmisel loodud autoriõigusega kaitstavate teoste varalised õigused tööandjale selle eest eraldi tasu saamata”? Kuidas kommenteerite?

http://www.epl.ee/artikkel/494388

Ülesütlemishüvitise maksmine etteteatamistähtaja mittejärgimisel

Kuidas toimub ülesütlemishüvitise maksmine, kui etteteatamistähtaega ei ole järgitud?
http://www.rmp.ee/toooigus/jurist/9495