TLS

Juhis personalitöötajale: Isikuandmed töösuhetes

Andmekaitse Inspektsioon sai valmis kokkuvõtva juhise, millesse koondati kõige olulisemad töösuhete ja isikuandmete kaitse puutepunktid.
http://www.aki.ee/est/index.php?part=news&id=408&group=1

Lisateenistus või konkurentsi osutamine?

Soov teenida senisest enam on ilmselt enamiku töötajate unistus. Kui töö- ja vaba aeg seda võimaldavad, hakatakse põhitöö kõrval tegelema ettevõtlusega. Lihtsaim on teha seda põhitööga samal alal – töövõtted ja kogemus on juba olemas. Kas see on ka õige ja seaduslik?
http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=b79ee8e5-f5a6-423d-8a5...

Tüüptingimuste regulatsioon kehtib ka töölepingutele

Hiljutises otsuses käsitles Riigikohus töölepingu ning tüüptingimuste regulatsiooniga seonduvaid küsimusi ning sedastas, et töötaja jaoks töölepingu seaduses ettenähtust halvemad töölepingu tingimused on kehtetud ning kohaldatakse seaduses sätestatut.
...
Kolleegium leiab, et tarbijaks võlaõigusseaduse § 42 lg 3 mõttes tuleb pidada ka töötajat. Niisiis on tööleping võlaõigusseaduse mõttes tarbijaleping.

Valmis töölepingu seaduse e-käsiraamat

Tänasest, 25. maist 2011. a on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks Eesti Ametiühingute Keskliidu ja ASi Chiron Media koostöös valminud töölepingu seaduse e-käsiraamat. Käsiraamatu valmimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist Elukestva Õppe Arendamise SA Innove vahendusel.
Käsiraamat tutvustab kehtivat töölepingu seadust. Käsiraamatu sisu on lihtsas keeles kuulamiseks ja vaatamiseks nii töötajale kui ka tööandjale. Keerulisemaid küsimusi seletab ametiühingujuht Harri Taliga.
E-käsiraamatu kasutamine on tasuta, kuid vajalik on antud keskkonna kasutajaks registreerumine ja sisselogimine.

Kuidas lepitakse kokku lepingu erakorralise ülesütlemise kuupäev?

Töölepingu ülesütlemisavalduse saab tagasi võtta vaid tööandja nõusolekul. Töölepingu seaduses ei ole sätestatud sõnastust, kuidas lepingu pool peab end väljendama, oluline on, et lepingu pool peab ülesütlemisavalduses väljendama oma tahet selgelt ja üheselt mõistetavalt.
http://www.sekretar.ee/default.aspx?publicationid=a69893d2-5bfd-4549-b99...

Skype: töötaja toomiseks Eestisse tuleb läbida pikk kadalipp

Skype'i Eesti personalijuhi Heldin Lindi kinnitusel peab sageli sobivat tööjõudu otsima globaalselt, vajaliku inimese tööletoomine väljastpoolt Euroopa Liitu võib olla aga väga keeruline ja võtta kuni pool aastat.
http://www.e24.ee/?id=432612

Välismaalase ebaseaduslikult palganud tööandja võib vangi minna

Ebaseaduslikult Eestis viibivat välismaalast palkav tööandja võib tulevikus saada selle eest rahatrahvi, kuni kolmeaastase vangistuse või juriidilise isiku korral ka sundlõpetamise.
Kriminaalkaristus võib elamisloata välismaalast palkavat tööandjat tabada, kui see on toime pandud vähemalt teist korda, kui sellega on põhjustatud oht välismaalase elule või tervisele või on koheldud välismaalast inimväärikust alandavalt, selgub karistusi kehtestava seaduseelnõu seletuskirjast.

KUIDAS palgata välismaalast?

Et palgata välismaalast, tuleb esmalt läbi sõeluda kohalikud kandidaadid ning näidata töötukassale, et vajalik kandidaat on vaja nn sisse tuua.
Mõistetavalt kulub välismaalase palkamisele rohkem aega ja vaeva kui Eesti töötaja töölevõtmisele.
“Kogu protseduur ise on suhteliselt pikk, alates mõttest kuni töötaja reaalse tööle tulekuni võib minna kolm kuud. Kui bürokraatiat ei karda, siis pole põhjust ka mitte värvata,” julgustas välismaalaste palkamise kogemusega Webmedia personalispetsialist Katre Meos.

Kas töö ajast notaril käies tuleb võtta puhkuse päev?

Lugeja küsib: Elan ja töötan maal, järgmise nädala kolmapäevaks on mul linnas kinni pandud aeg notari juurde üheks kinnisvaratehinguks. Notar puhkepäevadel vastu ei võta ja tehinguga on kiire. Kui läksin tööandjaga linna, notarile minekust rääkima, ütles ta, et võta puhkuse arvelt vaba päev ja käi ära. Kas nii peabki või on mul ka mingi muu, parem võimalus?
http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/kas-too-ajast-notaril-...

Andmekaitse Inspektsiooni uus juhis "Isikuandmete töötlemine töösuhetes"

Valminud on uus praktiline juhis, mis on mõeldud looma selgust isikuandmete töötlemisel tööelus. Juhisesse on koondatud põletavamad probleemkohad ja suunised, kuidas paremini kaitsta privaatsust töösuhetes.
http://www.aki.ee/est/index.php?part=news&id=334&group=1

Andmekaitse: tööandja ei tohi kokkuleppeta alluva e-kirju lugeda
http://www.postimees.ee/?id=376705