TLS

Töötamine saabuvate pühade eel

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 53 sätte kohaselt lühendab tööandja uusaastale (01.01), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02), võidupühale (23.06) ja jõululaupäevale (24.12) eelnevat tööpäeva 3 tunni võrra.
Tänaseks on ilmselt vaibunud vaidlused teemal, kas lühendada tuleb vahetult eelnevat tööpäeva või viimast tööpäeva pühade eel. Nii TLS eelnõu seletuskirja kui ka TLS käsiraamtu kohaselt tuleb lühendada vahetult eelnevat tööpäeva.

Karistusregister muutub uuest aastast avalikuks

Uuest aastast tuuakse karistusregister siseministeeriumi juurest justiitsministeeriumi valitsusalasse ning muudetakse avalikuks.
Justiitsminister Kristen Michali sõnul on jõustunud kohtulahendid täna seaduse kohaselt avalikud, mistõttu puudub mõistlik põhjendus nende samade otsuste andmetele juurdepääsu piiramiseks karistusregistris.
...Minister rõhutas samas, et mitte kogu karistusregistri info ei muutu piiramatult avalikuks ja andmed alaealiste kohta, arhiiviandmed ning väärteokaristused, mis on väiksemad kui 200 eurot, on endiselt juurdepääsupiiranguga.

Uus keskmise töötasu arvestamise kord - parem, kuid mitte probleemivaba

Uuenduskuuri läbinud keskmise tasu arvestamise kord on kindlasti selgem ja raamatupidajatele ka lihtsamini administreeritav, kuid siiski ei saa öelda, et selle korraga oleks kõik probleemid lahendatud, kirjutab maksumaksjate liidu jurist Gaily Kuusik.
http://www.raamatupidaja.ee//default.aspx?publicationid=132610c3-c0e8-4d...

Kuidas vormistada töölepingu erakorralise lõpetamise avaldust

Erakorralist ülesütlemist avalduses põhjendada, et teine lepingu pool saaks hinnata, kas ülesütlemine on toimunud seadusega kooskõlas, põhjendamata jätmine ei muuda aga ülesütlemist veel tühiseks, selgitab Äripäeva käsiraamatute foorumis advokaadibüroo LAWIN Lepik & Luhaäär.
http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=1654a478-67fa-4598-b965-a89c1...

Tüüptingimuste kasutamine töölepingus

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 23. mail 2011. a tehtud otsuses nr 3-2-1-39-11 käsitlenud tüüptingimuste kasutamist ning sellest tulenevat võlaõigusseaduse tüüptingimuste regulatsiooni kohaldumist ka töölepingule. Muuhulgas toob kohtuotsus selgust küsimustes, millal loetakse töölepingu tingimused tüüptingimusteks ning kuidas seondub võlaõigusseaduse tüüptingimuste regulatsioon töölepingu seadusega.
http://www.rup.ee/est/tooturg/t-ptingimuste-kasutamine-t-lepingus.html

Ettevõtte ülemineku regulatsiooni kohaldumine võib olla üllatuseks

Tehingu pooltele võib tulla üllatusena, et ettevõtte ülemineku regulatsioon võib kohalduda ka juhul, kui tervikliku majandusüksuse üleminekut pole küll ettevõtluse eripära tõttu võimalik tuvastada, kuid üle on antud töötajate üksus, millel on püsivad ühised ülesanded. Seda teemat on käsitlenud hiljuti ka Riigikohus (vt Riigikohtu 15. juuni 2011. a otsust nr 3-2-1-41-11).
http://borenius.ee/2011/10/ettevotte-uleminek/

Põhjalik ülevaade alaealiste töötamisega seotud erinõuetest

Käesoleva aasta suvel pööras tööinspektsioon kõrgendatud tähelepanu laste ja noorte töötingimuste kontrollimisele ning külastas tööandjaid alaealise tööle suunatud sihtkontrolli raames 35 korral, kirjutab tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu.
http://www.tarbija24.ee/614780/pohjalik-ulevaade-alaealiste-tootamisega-...

Tarbijat kaitsev tüüptingimuste regulatsioon kohaldub ka töölepingutele

Kuigi töölepingu tingimused, mis seavad töötaja võrreldes tööandjaga ebaproportsionaalselt ja ebamõistlikult halvemasse olukorda või rikuvad kohustuste tasakaalu oluliselt töötaja kahjuks, on praktikas läbivalt probleeme tekitanud, on märgata, et see probleem on ajas kasvav.
..Esiteks rõhutas Riigikohus, et ka töölepingutele kohaldub võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) üldosa 2. peatüki 2. jaos sätestatud tüüptingimuste regulatsioon.

Töötaja vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest Riigikohtu praktikas

Kõige üldisemalt on töötaja konkurentsikeeld seadusest või lepingust tulenev isiku eneseteostusvabaduse piirang. Töölepingu seadus sätestab, et konkurentsipiirangu kokkuleppe sõlmimise korral ei tohi töötaja töötada tööandjaga samal tegevusalal ega isiku juures, kes on tööandja konkurendiks. Kuna konkurentsikeeld on olemuslikult töötaja tegevusala või töökoha vaba valiku piiramine, peab selle eest maksma tasu, mille suurus peab olema õiglane ja kompenseerima töökohavaliku piirangut (vt nt Riigikohtu 14. märtsi 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-14-05, p 13; Riigikohtu 16. novembri 2005.

Ministeerium: välismaalaste tööletulek Eestisse lihtsustub

Pühapäeval, 19. juunil võtab Eesti üle Euroopa Liidu direktiivi, mis lihtsustab kõrgelt haritud välismaa spetsialistide Eestisse tööle asumist.Euroopa Liidu sinine kaart on tähtajaline elamisluba, mis väljastatakse välismaalasele EL liikmesriikides (sh. Eestis) elamiseks ja töötamiseks.