Mida teada kohtuotsuse täitmise korrast, viimane võimalus enda õiguste kaitseks?

Seetõttu tekibki küsimus, mida peaks kostja tegema olukorras, kus tal puuduvad esitatud nõude suhtes igasugused efektiivsed vastuväited. Vastuse sellele annab menetlusõigus, eelkõige võimalus taotleda kohtult kohtuotsuse täitmise korra kindlaksmääramist. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 445 lg 1 esimeses lauses sätestatu kohaselt võib kohus otsuses poole taotlusel mh kindlaks määrata otsuse täitmise viisi ja korra. Nimetatud normi eesmärk on võimaldada pooltel veel enne otsuse tegemist taotleda kohtult mõnda konkreetset otsuse täitmise viisi.
http://www.raamatupidaja.ee/article/2012/2/27/mida_teada_kohtuotsuse_tai...

Seadus: 
Paragrahv: