Põhjendamiskohustusest viivise vähendamise nõude puhul

Lepingulistes suhetes on viivise kohaldamine üks levinumatest õiguskaitsevahenditest, mida kohaldatakse juhul, kui kohustatud pool viivitab oma rahalise kohustuse täitmisega. Seadus näeb iseenesest ette viivise määra (VÕS § 113), kuid pooled võivad alati kokku leppida ka sellest erinevas määras (sh kõrgema määra kohaldamises). Siinjuures ei saa tähelepanuta jätta, et seadus lubab kohustatud isikul nõuda ka viivise vähendamist. Seoses viimatiöelduga on ka Kaubanduskoja liikmed korduvalt uurinud, kellel lasub tõendamiskoormis viivise vähendamise nõude korral.
Vähendamise nõude põhjendatuse tõlgendamisel omab olulist rolli kohtupraktika. Allpool tulebki vaatluse alla viivise vähendamise küsimust käsitlev Riigikohtu lahend 3-2-1-87-10.
http://www.koda.ee/seadusandlus-16/

Seadus: 
Paragrahv: 
Märksõnad: