Jõustuvad liiklusseaduse muudatused on suunatud liiklusohutuse parandamisele

1. mail jõustub kokku ligi 90 Liiklusseaduse muudatust, mis puudutavad laste ohutust, ühissõidukiraja kasutamist, liikluses kasutatavaid dokumente, juhi tervisenõudeid, tehnoülevaatajaid ning sõidumeerikutega seonduvat. Neist olulisemad on järgmistes valdkondades:

Laste ohutusega seonduv:
Jõustuva liiklusseaduse muudatusega ei tohi enam alla kolme aastast last sõidutada nii sõiduauto kui veoauto istmel, millel puudub turvavöö. Kui sõiduauto esiistmel, millel puudub turvavöö, ei tohi sõidutada mitte üheski vanuses lapsi, siis veoauto esiistmel, millel puudub turvavöö, tohib sõidutada last üksnes juhul, kui laps on vanem kui kolm aastat nin pikem kui 150cm.

Juhtimisõigusega seonduv:
Juhiloa kaotuse, hävimise või varguse korral ei pea uue juhiloa taotlemiseks enam ajutist juhiluba vormistama, vaid juhtimisõiguse olemasolu tõendatakse liiklusregistri andmete alusel. Vastav õigus kehtib üksnes Eestis liigeldes ning isikul peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Eelpool mainitud põhimõtted kehtivad ka esmase juhiloa ning juhiloa vormistamise puhul.

Lisaks loobutakse rahvusvahelise juhiloa nõudest, kui juhiloale on tehtud kanded kas ainult ladina trüki- või kirjutuskirjas ning juhiloale on kntud sõidukite kategooriate tähised koos kirjeldustega, mis juhtimisõigus isikul on. Rahvusvahelise juhiloa puhul, mis ei vasta ülalpool mainitud nõuetele, lubatakse kasutada ka notariaalselt kinnitatud tõlget. Muudatusega võimaldatakse sõidukit juhtida näiteks olukorras, kuis isik on unustanud oma kodukohariigis rahvusvahelist juhiluba taotleda.

Juhi tervisenõuded:
Kõik veoauto- ja bussijuhid peavad läbima tervisekontrolli iga viie aasta järel sõltumata vanusest ehk veoauto- ja bussijuhi tervisekontrolli läbimise perioodsus on samaväärne juhiloa kehtivusega. Kuna veoauto ja buss on olemuslikult kõrgema ohu allikas, on oluline, et veoauto- ja bussijuhi tervis vastaks pidevalt kehtestatud nõuetele.

Registreerimistunnistusega seonduv:
Isik, kes pole kantud sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana liiklusregistrisse, võib Eestis registreeritud sõidukiga liikluses osaleda ka kandes kaasas registreerimistunnistuse koopiat. Muudatuse eesmärgiks on vähendada võimalikke pettusi, kus andes sõiduki kasutamisel originaal registreerimistunnistuse ja autovõtmed kolmandale isikule, müüb viimane sõiduki edasi heausksele ostjale või registreerib sõiduki kellegi teise nimele.

Ühissõidukirajaga seonduv:
Teeomanik võib liiklusmärkidega lubada ühissõidukirajale lisaks jalgrattale ka eritalituse sõidukeid ja elektrisõidukeid. Muudatuse eesmärgiks on populariseerida elektrisõidukite kasutamist ning kiirendada väljakutselt tagasi sõitva eritalituse sõiduki jõudmist päästeasutusse, et olla valmis uute väljakutsete teenindamiseks.

Tehnoülevaatajatega seonduv:
Kuna tehnoülevaatajad täidavad riigiga sõlmitud halduslepingu alusel riiklikku ülesannet ehk kontrollivad sõidukite vastavust kehtestatud nõuetele on oluline, et tehnoülevaatajad oleksid usaldusväärsed. Seetõttu näeb uus jõustuv muudatus ette ka tehnoülevaatajatele töötamise piirangud tahtlikult sooritatud kuriteo puhul.

Lisaks võib nüüdsest Maanteeamet atesteerimistunnistuse kehtetuks tunnistada kuni selle kehtivusaja lõpuni ning mitte väljastada uut atesteerimistunnistus kuni kolme aasta jooksul tunnistuse kehtetuks tunnistamisest. Kui atesteerimistunnistus peatati vähemaks kui üks aasta, võib Maanteeamet tunnistuse omajalt nõuda uuesti eksamite sooritamist, kuid ei pea läbima uuesti väljaõpet ega praktikat.

Sõidumeerikuga seonduv:
Ühissõidukid, mida kasutatakse alla 50 kilomeetristel busiliinidel ning, mis on esmaregistreeritud peale 2006. aasta 1. maid, tuleb alates 2020. Aastast varustada juhi tööaega salvestava seadmega (sõidumeerikuga). Nõuet ei rakendata linnaliini bussidele.Seni kehtinud töögraafiku põhine tööaja arvestus ei võimalda piisavalt usaldusväärselt veenduda, et roolis olev bussijuht on saanud nõuetekohaselt puhata.

http://www.mnt.ee/index.php?id=27802

Seadus: