Üksik politseinik kiirust mõõtmas

Asjaolud

Menetlusalust isikut trahviti kiiruseületamise eest. Tõenditeks väärteo toimepaneku kohta olid üksinda kiirust mõõtnud politseiametniku ütlused ja kiirusmõõteseadme kasutamise protokoll.

Kohtu seisukohad

1. Kui ametnik teostab liiklusjärelevalvet üksinda, tuleb tal lisaks endast lähtuvatele tõenditele koguda täiendavaid objektiivseid tõendeid, et tagada toimingu tegemise asjaolude ja selle tulemuste usaldusväärsuse kontroll.
2. Vaid kiirusmõõteseadme kasutamise protokoll ja kiirust mõõtnud politseiametniku ütlused ei ole piisavad, et kummutada üles kerkinud kahtlust, et protokollis fikseeritud kiirus ei olnud menetlusaluse isiku juhitud sõiduki oma.

Riigikohus rahuldas kassatsiooni, tühistas maakohtu otsuse ja lõpetas väärteomenetluse.
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/kohtulahendi_analyys/10351

Seadus: 
Märksõnad: