lepingust taganemine

Riigikohtu seisukohad korteriomandi müümisel

Möödunud nädalal tegi Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-43-15 tähelepanuväärse otsuse, milles täpsustati korteriomandi müüja kohustusi ning ostja õigusi korteriomandi võõrandamisel.

Milliste puuduste korral saab kinnisvara ostja sõlmitud lepingust taganeda?

Tehingud kinnisvaraga on tänapäeval sagedased – nii mõnigi kord selgub aga alles pärast müügitehingut, et ostetud korteril või majal on varjatud puudused. Kui pärast ostu ilmnevad asjaolud, millest ostja polnud teadlik, ei vasta ostetud kinnisasi müügilepingus kokku lepitud tingimustele. Siis kerkib päevakorda küsimus, kas ja millistel juhtudel saab ostja müügilepingust taganeda või hoopis nõuda müüjalt puuduste kõrvaldamist, kirjutab CKE Kinnisvara büroo juhataja, jurist Birgit Jõgi.
http://www.e24.ee/1231668

Veelkord lepingust taganemisest

Lepingut sõlmides on poolte tahe ja mõtted suunatud arusaadavalt tulemusele, mida kumbi pool saavutab lepingu nõuetekohase täitmise korral. Siiski tasub enne „käte löömist“ rahulikult läbi mõelda ka negatiivne stsenaarium juhuks, kui mistahes põhjusel ei õnnestu lepinguga kokkulepitud tulemust osaliselt või täielikult saavutada. Hiljutine kohtulahend (3-2-1-104-11) juhib taaskord tähelepanu sellele, kui oluline on lepingus täpsustada lepingu lõpetamise tingimusi ning aluseid, millal võib lugeda poolt huvi kaotanuks lepingu täitmise vastu.

Kas kinnisvaraturu kõikumine võimaldab taganeda ebasoodsaks muutunud müügilepingust?

Vastavalt Riigikohtu seisukohale lähtuvad pooled müügilepingu sõlmimisel ühisest arusaamast, et müüdava asja väärtus stabiilses majanduskeskkonnas oluliselt ei muutu. Kinnisasja väärtuse oluline muutumine võib anda aluse lepingulise suhte ümberkujundamiseks. Arvestada tuleb siiski asjaoluga, kas vastav väärtuse muutumine oli kahjustatud lepingupoolele ettenähtav ja kas ta ei kanna asjaolude muutumise riisikot.
http://www.lmh.ee/2011/04/myygilepingust-taganemine/

Hea leping aitab ainult siis, kui sellest tulenevaid õigusi hoolikalt kasutada

Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius vandeadvokaat Kristel Raidla kirjutab hiljuti riigikohtus tehtud lahenditest, mis annavad väärtuslikke juhiseid lepingust tulenevate õiguste maksmapanekul juhuks, kui teine pool on lepingut rikkunud.

http://www.e24.ee/?id=254947

Kohus: Kruuda peab tagastama Alta Capitalile ettemaksu

Stockholmi arbitraažikohus tegi täna otsuse Alta Capital Partnersi ja Kalevi vahelises vaidluses, mille kohaselt tuleb Kalevil (nüüdne AS Luterma) tagastada Alta Capitalile toiduainetööstuste ostuks tehtud ettemaks koos viivisega.
..

Kohus arestis Alta Capitali nõudel Kalevi varad

Alta Capital Partners gruppi kuuluv AS Alta Foods esitas Stockholmi Arbitraažiinstituudile arbitraažitaotluse Alta Foodsi poolt ASi Kalev vastu esitatava hagi lahendamiseks.
..Alta Foodsi nõue põhineb Kaleviga eelmisel aastal sõlmitud aktsiate müügilepingul, mis lubas Alta Foodsil lepingust ühepoolselt taganeda seoses olukorra järsu ja radikaalse halvenemisega finantsturgudel. Nimetatud alusel taganemise korral ei näe müügileping ette kahju hüvitamise või leppetrahvi tasumise kohustust taganevale poolele, kuna taganemise põhjuseks on objektiivsed arengud globaalsetel turgudel.